หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  
 

เนื่องด้วยทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ของประเทศในอนาคตจึงจำเป็นจะต้องช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีที่สมควรได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และความรู้ต่างๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ที่ว่า  \\\\\\\"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ\\\\\\\" ในการนี้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสุขฤทัยและพื้นที่ใกล้เคียงในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 11.11 น. โดย คุณ อารีย์ จันทร์ฉ่ำ

ผู้เข้าชม 144 ท่าน